Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:


1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIO-EKOS Sp. zo.o., Spółka komandytowa 42-622 Nowe Chechło ul. Leśna 63                                                          e-mail: odo@bio-ekos.pl telefon kontaktowy: 32 733 66 57 , adres strony internetowej: www.bio-ekos.pl

2)     Twoje dane osobowe są/będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji naszej umowy w zakresie usług świadczonych dla/przez Ciebie, dla celów kadrowych i/lub podatkowych, marketingowo-informacyjnych a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią,

3)     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego) a także podmioty świadczące na naszą rzecz, jako Administratora, usługi księgowe i kadrowe, usługi prawne, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi informatyczne i hostingowe,
5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz po wygaśnięciu tej umowy, uzasadniony potrzebami Administratora, nie dłużej niż przez okres obowiązku archiwizacyjnego, okres niezbędny dla realizacji obowiązków o charakterze publicznoprawnym oraz okres przedawnienia roszczeń cywilnych związanych z realizacją umowy,
6)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i ich przenoszenia,
7)     Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe są/będą przetwarzane niezgodnie z wymogami Prawa, to ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla prawidłowego zawarcia/kontynuacji/wykonania umowy, natomiast odmowa podania danych (lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie) może skutkować odpowiednio odmową zawarcia lub brakiem możliwości kontynuowania umowy.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIO-EKOS Sp. zo.o., Spółka komandytowa 42-622 Nowe Chechło ul. Leśna 63 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@bio-ekos.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Administratorem systemu monitoringu jest:

BIO-EKOS Sp. zo.o., Spółka komandytowa

42-622 Nowe Chechło

ul. Leśna 63 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email:
odo@bio-ekos.pl 
2) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora 
4) zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny